Valstybės turto nuomos viešas konkursas

2015-04-17VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, kodas 132090925, adresas Raudondvario pl. 113, Kaunas, skelbia kilnojamojo turto nuomos viešą konkursą.
            1. Išnuomojamas keleivinio laivo „Tolstojus“, registro (identifikavimo) Nr. VK-139, identifikavimo kodas – 0000316973, pastatymo metai 1950 m., apatinio keleivių salono 5 kv. m. patalpos plotas, turto naudojimo paskirtis – maitinimo ir gėrimų teikimo veikla, pradinis nuompinigių dydis už 1 kv. m – 6,07 EUR/mėn., 7,34 EUR/mėn. su PVM, numatomos sudaryti nuomos sutarties terminas – nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2015 m. lapkričio 9 d. ir nuo 2016 m. gegužės 15 iki 2016 m. lapkričio 9 dienos, (toliau – Objektas Nr. 1);

            2. Laivo „Tolstojus“ viršutinio denio tento 4 kv. m. plotas, turto naudojimo paskirtis – išorės reklama, pradinis nuompinigių dydis už 1 kv. m – 6,07 EUR/mėn., 7,34 EUR/mėn. su PVM, numatomos sudaryti nuomos sutarties terminas – nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2015 m. lapkričio 9 d. ir nuo 2016 m. gegužės 15 iki 2016 m. lapkričio 9 dienos, (toliau – Objektas Nr. 2);
            3. Plūduriuojančią priemonę – brandvachtą Nr. 3, pastatymo metai - 1997 m., eg. nr. VK-144, kurios ilgis – 24,4 m, plotis – 6,0 m, aukštis – 1,2 m, bendroji talpa, bruto registracinėmis t, – 155,6. Plūduriuojančioje priemonėje – brandvachtoje Nr. 3 yra 13 dviviečių kambarių, kurių bendras plotas – 92,56 kv. m, pradinis nuompinigių dydis per mėnesį - 6135,37 EUR be PVM, 7423,80 EUR su PVM, turtas išnuomojamas 5 metų laikotarpiui, (toliau – brandvachta Nr. 3).
            Suinteresuoti asmenys iki paraiškų pateikimo, 2015 m. balandžio 20, 21 dienomis, nuo 9.00-11.00 val. gali apžiūrėti turtą. Asmuo kontaktams: Strateginio planavimo skyriaus vyresn. specialistė Justina Kugytė, tel. (8 37) 320 757, el. paštas: j.kugyte@is.lt.
            Nnuompinigiai mokami kas mėnesį bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 8 (aštuntos) dienos (jeigu tai ne darbo diena, – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą. Konkurso laimėtojas, nuomos sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,05 procento delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
            Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – 2015 m. balandžio 28 d. 9.00 val.
            Paraiškos pateikiamos (registruojamos): VĮ Vidaus vandens kelių direkcija, Raudondvario pl.113, LT-47186 Kaunas, 206 kab., Strateginio planavimo skyriaus vyresn. specialistei J.Kugytei.


Komisijos posėdis įvyks adresu Raudondvario pl.113, Kaunas, 2015 m. balandžio 28 d. 9.00 val.
Pradinis įnašas:


            1. dėl Objekto Nr. 1 nuomos - 36,70 EUR su PVM
            2. dėl Objekto Nr. 2 nuomos - 29,36 EUR su PVM;
            3. dėl Objektų Nr. 1 ir Nr. 2 (kartu) nuomos – 66,06 su PVM;
            4. dėl brandvachtos Nr. 3 nuomos - 22271,40 EUR su PVM.


            Pradinis įnašas turi būti sumokėtas iki 2015 m. balandžio 27 d. į VĮ Vidaus vandens kelių direkcijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 834010042501052514, AB DNB bankas, banko kodas 40100.
            Konkurso dalyviai iki š.m. balandžio 28 d. 9.00 val. pateikia J. Kugytei užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas yra skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui – Objektas Nr. 1“ arba „Turto nuomos konkursui – Objektas Nr. 2“ arba „Turto nuomos konkursui – Objektas Nr. 1 ir Nr. 2“ ir/arba „Turto nuomos konkursui – brandvachta Nr. 3“. Voke turi būti pateikta:
            1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas (fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
            2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;
            3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;
            4. banko kvito arba mokėjimo pavedimo, liudijančio įmokėtą pradinį nuompinigių dydį kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;
            5. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
            6. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
            7. konkurso dalyvis dalyvaujantis konkurse dėl Objekto Nr. 1 arba dėl Objekto Nr.1 ir Objekto Nr. 2 nuomos turi pateikti juridinio asmens įstatų kopija arba kitus dokumentus, patvirtinančius Konkurso dalyvio teisę verstis maitinimo veikla;
            8. konkurso dalyvis dalyvaujantis konkurse dėl brandvachtos Nr. 3 nuomos turi pateikti juridinio asmens įstatų kopiją arba kitus dokumentus, patvirtinančius Konkurso dalyvio teisę verstis apgyvendinimo veikla.

 

Materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo sąlygos. Keleivinis laivas "Tolstojus".

Materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo sąlygos. Brandvachta Nr. 3