VVKD

Apie įmonę


Valstybės įmonė Vidaus vandens kelių direkcija (toliau – Įmonė) yra Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių valdytojas. Įmonė vykdo valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių priežiūrą ir sudaro tinkamas sąlygas laivybai eksploatuojamuose valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliuose pagal Susisiekimo ministerijos programą „Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas“.

Įmonė buvo įsteigta 1990 m. lapkričio 27 d. kaip Lietuvos valstybinė vandens kelių valdyba, kuri 1995 m. buvo reorganizuota į valstybės įmonę Vidaus vandens kelių direkciją.

Pagrindiniai Įmonės veiklos tikslai:

 • teikti viešąsias paslaugas valdant, tvarkant ir prižiūrint valstybinės reikšmės Lietuvos Respublikos vidaus vandenų kelius;
 • užtikrinti vidaus vandenų kelių kiekybinius ir kokybinius parametrus;
 • užtikrinti navigacijos trukmę eksploatuojamuose vidaus vandenų kelių ruožuose;
 • plėtoti vidaus vandenų kelius, užtikrinti ir plėtoti kroviniams ir keleiviams vežti skirtą infrastruktūrą;
 • plėtoti krovininę, keleivinę ir pramoginę laivybą vandenų keliais.

Įmonė įgyvendina Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programos pirmojo tikslo ketvirtą uždavinį - plėtoti Nemuno upės, Kuršių marių ir kitus valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelius, atnaujinti ir plėtoti keleiviams bei kroviniams vežti skirtą infrastruktūrą ir gerinti vidaus vandenų kelių ir kitų transporto rūšių sąveiką.

Įmonė nuosavybės teise priklauso valstybei, o jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise. Įmonės kolegialus valdymo organas yra valdyba.Įmonėje dirba ilgamečiai kvalifikuoti vidaus vandenų transporto ir laivų remonto specialistai. Įmonės darbuotojai periodiškai dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, Europos Sąjungos institucijų ir Jungtinių Tautų darbo grupėse. Vidutinis darbuotojų skaičius yra 119.

Veiklos vykdymui Įmonė turi reikiamą įrangą (žemsiurbę, vilkikus, baržas, plaukiojantį kraną, žemkasę ir kt.) bei infrastruktūrą (uostus, prieplaukas, laivų technikos priežiūros bazę). Įmonei priklauso:

Kauno žiemos vidaus vandenų uostas su laivų techninės priežiūros baze;
 • vidaus vandenų uostas Uostadvaryje (Šilutės raj.);
 • 5 prieplaukos: Kauno marių keleivinė, Kauno keleivinė, Kauno krovininė, Marvelės krovininė prieplauka ir Nidos keleivinė prieplauka.  Vidaus vandenų kelių priežiūra – tai eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių laivakelio ženklinimas, jo valymo darbai, upės vagos reguliavimas hidrotechnikos statiniais (bunos), hidrografinių darbų vykdymas, eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių infrastruktūros (Įmonės patikėjimo teise valdomų uostų, prieplaukų) aptarnavimas ir priežiūra. Įmonė remontuoja ir stato laivus bei plaukiojančias priemones, naudojamus valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių priežiūrai.

  Tinkamų sąlygų laivybai sudarymas yra nustatytų kiekybinių (navigacijos trukmė, eksploatuojamų valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių ilgis) ir kokybinių (laivakelio gylis, plotis ir posūkio spindulys) kelio parametrų išlaikymas.


  Eksploatuojami valstybinės reikšmės vidaus vandenų keliai ir jų priežiūra


  Vidaus vandenų laivyba yra efektyvi energijos vartojimo aspektu, labiausiai tausojanti aplinką, ekologiškai patraukli, mažinanti automobilių kelių apkrovimą ir taip sudaranti palankesnes sąlygas eismo saugumui. Tačiau vidaus vandenų laivybos potencialą galima visapusiškai išnaudoti tik tuo atveju, jei vidaus vandenų keliai bus geros būklės, jei jie bus sujungti su kitų rūšių transportu ir jei bus sukurtos trūkstamos jungtys ir pašalintos kliūtys, todėl valstybinės reikšmės vidaus vandenų kelių priežiūra ir plėtra yra itin aktuali.

     Pagrindiniai vidaus vandenų kelių transporto bruožai:

  • ši transporto rūšis yra patikima, mažai teršianti aplinką;
  • vidaus vandenų transportas pasižymi saugumu, o tai svarbu vežant pavojingus krovinius;
  labai efektyviai vartojama energija; tonkilometriui suvartojama apie 17 proc. kelių transporto ir 50 proc. geležinkelių transporto suvartojamos energijos.

  Laivų ir kitų mechanizmų statybos ir remonto darbai


  Kauno žiemos vidaus vandenų uoste yra įsikūrusi vienintelė Lietuvoje vidaus vandenų laivų technikos priežiūros bazė. Vidaus vandenų laivų iškėlimui į sausumą yra naudojamas laivų pakėlimo įrenginys – slipas, kuris yra vienintelis Pabaltijo šalyse vidaus vandenų laivų keltuvas, galintis iškelti 85 m ilgio, 12 m pločio ir iki 600 t svorio laivus. Laivų technikos priežiūros bazėje atliekamas vidaus vandenų kelių priežiūrą vykdančių laivų remontas, navigacinių ženklų gamyba bei remontas.