Vidaus audito tarnyba

Tikrina ir vertina Įmonės vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą, veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams bei kitiems norminiams teisės aktams. Vykdo atskirų Įmonės struktūrinių padalinių vidaus auditus, pažangos stebėjimą bei atlieka kitas funkcijas.